Ochrana osobných údajov

V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení si Vás dovoľujeme oboznámiť s podmienkami ochrany Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúvajúci Vaše osobné údaje

Eruditio spol. s r.o., so sídlom Osuského 421, 851 03 Bratislava, IČO: 36356093,. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 40399/B (ďalej len „Eruditio“).

Rozsah spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu: titul, meno, priezvisko, trvalý/prechodný pobyt, tel.č. a e-mailová adresa.

Účel spracovania osobných údajov

Uvedené osobné údaje sa spracovávajú na účely plnenia zmluvných povinností Eruditio z kúpnej zmluvy, vrátane reklamácií a iných súvisiacich úkonov.Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu aj pre účely marketingu, pri existujúcich klientoch na základe oprávneného záujmu Eruditio, ako prevádzkovateľa a pri nových klientoch, pokiaľ od Vás máme udelený dobrovoľný súhlas. Tento súhlas, ako i zasielanie marketingových materiálov v prípade existujúcich klientov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adrese eshop@eruditio.sk , alebo písomne na adrese Eruditio s.r.o, P.O.BOX 210, 851 00, Bratislava.

Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame na základe:
a) plnenia zmluvných povinností, súvisiacich s uzatvorením kúpnej zmluvy,
b) oprávneného záujmu Eruditio, a to v nevyhnutnom rozsahu pre účely priameho marketingu - v oblasti knižných produktov, ktoré ponúka. Zasielanie marketingových materiálov môžete kedykoľvek namietať zaslaním e-mailu na adresu Eruditio eshop@eruditio.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese Eruditio,
c) Vášho súhlasu, a to na poskytovanie marketingových informácií - okrem priameho marketingu podľa písm. a) vyššie, ako i v prípade, ak sa neuplatňujú iné právne základy (zákon, zmluva, oprávnený záujem,...).

Cookies

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy.

Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:
a) funkčné cookies potrebné pre widget prepravnej spoločnosti.
b) súbory cookie ktoré umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
c) súbory cookie, ktoré si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľov websupport a Google Analytics.

Kategórie osobných údajov

Eruditio spracováva iba bežné kategórie osobných údajov.

Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje

Osobné údaje pochádzajú priamo od kupujúceho, alebo v osobitných prípadoch aj od inej osoby, ktorá kupuje tovar pre niekoho iného (príbuzní, priatelia...)

Doba spracovania Vašich osobných údajov

Spoločnosť Eruditio uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované. Vaše osobné údaju sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní).

Osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby spoločnosťou Eruditio je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s Eruditio. Ide o servisné spoločnosti pre IT, advokátske kancelárie, daňové a účtovné spoločnosti, pošta, kuriérne spoločnosti a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti spoločnosti Eruditio. Eruditio pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov:
- máte právo sa obrátiť na Eruditio a požadovať prístup k Vašim osobným údajom, t.j. získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a získať k nim prístup, máte právo na kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú, a to buď písomne alebo elektronicky,
- máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje, t.j. v prípade, ak ste osobné údaje neposkytli Vy priamo Eruditio,
- máte právo na informácie, aké Vaše osobné údaje sa spracúvajú,
- máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, t.j. ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne, zanikol účel ich spracovávania, alebo ste odvolali súhlas,
- máte právo na opravu Vašich osobných údajov, ak sú nesprávne,
- máte právo namietať spracovanie Vašich osobných údajov, t.j. v prípade oprávneného záujmu, ak Eruditio na spracovávanie osobných údajov nemá legitímny dôvod; v prípade priameho marketingu sa nesmú osobné údaje na tento účel viac spracúvať,
- máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, t.j. ak spracovávanie osobných údajov je protizákonné, sú spracovávané nesprávne údaje, alebo údaje už nie sú potrebné, - máte právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe,
- máte právo na odvolanie udeleného súhlasu. Zasielanie marketingových materiálov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu eshop@eruditio.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese Eruditio. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté zákonné spracovávanie osobných údajov do doby jeho odvolania, t. j. odvolanie nepôsobí spätne.

Osobitné ustanovenia

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť Eruditio, e-mail: eshop@eruditio.sk, alebo písomne na sídlo spoločnosti.

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva. Ak uznáte za vhodné, môžete vo Vašej veci kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt.