Všeobecné obchodné podmienky

ERUDITIO spol. s r.o.

1. PREDMET

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Eruditio spol. s r.o., so sídlom Osuského 421, Bratislava 851 03, IČO: 36356093, DIČ:2022177388, IČ DPH: SK2022177388. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 40399/B (ďalej len „Eruditio“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku - prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke eruditio.sk/store (ďalej tiež ako „VOP“).

2. DEFINÍCIE

2.1 Pojmy definované v tomto článku majú na účely týchto VOP význam, ako je bližšie špecifikovaný ďalej.
2.2 E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti Eruditio nachádzajúci sa na internetovej stránke eruditio.sk/store, umožňujúci nakupovanie tovaru.
2.3 Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá má záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť kúpnu zmluvu so spoločnosťou Eruditio, týkajúcu sa tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a ktorá bola riadne doručená spoločnosti Eruditio. Za kupujúceho - právnickú osobu koná jej štatutárny orgán, prokurista alebo splnomocnený zástupca.
2.4 Príjemca. Príjemcom je osoba - iná ako kupujúci, ktorá je uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný alebo doručený. Uvedenie identifikačných údajov príjemcu v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru, resp. uzatvorenie zmluvy v prospech tretej osoby.
2.5 Formulár objednávky. Formulár objednávky je elektronický formulár nachádzajúci sa na eruditio.sk/store obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. príjemcu, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia /prepravy tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.
2.6 Ponuka tovaru. Ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke eruditio.sk/store, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, atď.), a informáciu o cene. Zmeny ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke eruditio.sk/store. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.
2.7 Tovar. Tovarom sú najmä knihy a audioknihy na CD, doplnkový tovar ako grafiky, tašky a pod.
2.8 Objednávka. Objednávkou je návrh na uzavretie zmluvy, ktorý je riadne vyplnený klientom a doručený spoločnosti Eruditio.
2.9 Zákon o OOOÚ. Nariadenie GDPR a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

3. UZATVÁRANIE ZMLÚV

3.1 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Eruditio dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „zmluva“), dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho a prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Eruditio.
3.2 Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke eruditio.sk/store a jeho doručenie cez E-shop.
3.3 Objednávka obsahuje najmä:
 3.3.1 identifikačné údaje kupujúceho;
 3.3.2 vyhlásenie kupujúceho potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí;
 3.3.3 vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu v lehote do 14 dní;
 3.3.4 udelenie bezvýhradného, jednoznačného a jasného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so ZOOU a týmito VOP a v prípade, ak kupujúci uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý spoločnosti Eruditio kedykoľvek na požiadanie preukázať;
 3.3.5 vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú úplné, správne a pravdivé.
3.4 Objednávka zaniká:
3.4.1 odmietnutím objednávky zo strany Eruditio;
3.4.2 márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.
3.5 Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Eruditio adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Eruditio potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky klientovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Eruditio neznamenajú potvrdenie objednávky.
3.6 Kupujúci nemá právny nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť Eruditio je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
3.7 Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok Eruditio dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.
3.8 Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Eruditio. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Eruditio povinná prijať.
3.9 Kupujúci sa stáva vlastníkom objednaného tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

4. KÚPNA CENA

4.1 Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
4.2 Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky, t.j. jej riadneho vyplnenia a odoslania na adresu Eruditio.
4.3 Spoločnosť Eruditio si vyhradzuje právo kúpne ceny meniť podľa svojho uváženia.
4.4 Všetky akcie platia do uplynutia stanoveného času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
4.5 Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne, podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci určil.
4.6 Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Eruditio, a to podľa rozhodnutia kupujúceho nasledovnými spôsobmi:
  • internet banking – bankový prevod, alebo
  • platba prostredníctvom služby PayPal;
  • platba kartou (sprostredkovane cez Stripe)
  • dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru kuriérovi.
4.7 Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Eruditio uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. Pri platbe na účet spoločnosti Eruditio sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke – za čo kupujúci nesie zodpovednosť. Vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až zaplatením celej kúpnej ceny.

5. DODACIA LEHOTA

5.1 Tovar je odosielaný štandardne do 10 pracovných dní odo dňa doručenia riadnej objednávky a uhradenia celej kúpnej ceny (v prípade ak sa neplatí na dobierku). V prípade, ak zistíme, že tovar nie je možné z akéhokoľvek dôvodu dodať, uhradenú platbu vraciame obratom naspäť, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zistenia nemožnosti jeho dodania.
5.2 Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet spoločnosti Eruditio začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Eruditio za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od manuálneho priradenia platby k objednávke kupujúceho.

6. MIESTO DODANIA

Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť Eruditio ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY

7.1 Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.
7.2 Spôsoby prepravy tovaru sú:
  • Slovenská pošta
  • Packeta
7.3 Informácia o cene prepravy (poštovné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

8. DODANIE TOVARU

8.1 Záväzok spoločnosti Eruditio dodať tovar je splnený dodaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo príjemcovi v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Následne obdrží kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad - faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim je záväzok spoločnosti dodať tovar splnený jeho dodaním prepravcovi.
8.2 Záväzok spoločnosti Eruditio dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť Eruditio bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti Eruditio.
8.3 V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti naspäť spoločnosti Eruditio, je spoločnosť oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

9. REKLAMÁCIE

9.1 Podrobnosti o právach kupujúceho - spotrebiteľa, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
9.2 Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi Eruditio a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10. STORNO OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 Pokiaľ nebola objednávka kupujúcemu expedovaná, môže kupujúci objednávku stornovať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade storno objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť Eruditio vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho alebo refundáciou cez platobný systém PayPal, podľa toho, ako kupujúci uskutočnil úhradu.
10.2 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke eruditio.sk/store. V zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku však kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:
 10.2.1 predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 10.2.2 predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 10.2.3 predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10.2.4 predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom,
10.2.5 poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
10.3 V storne objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Storno objednávky môžete uskutočniť elektronicky na adresu eshop@eruditio.sk , alebo písomne na adresu spoločnosti Eruditio, P.O. BOX 210, 85101 Bratislava 5.
10.4 V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom písomnej formy je spoločnosť Eruditio povinná zaslať kupujúcemu bez zbytočného odkladu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.
10.5 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti Eruditio najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
10.6 Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Eruditio povinná:
10.6.1 prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu sídla spoločnosti Eruditio: P.O. BOX 210, Bratislava 85100. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu dodacieho listu, ktorý sme poslali spolu s tovarom a
 10.6.2 vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa riadneho doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
10.7 Spoločnosť Eruditio nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Eruditio. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Eruditio.
10.8 Spoločnosť Eruditio si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je v nesúlade s bežným zaobchádzaním s tovarom, spoločnosť Eruditio vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o škodu spôsobenú kupujúcim na tovare. Pohľadávka spoločnosti Eruditio na náhradu škody sa započítava oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o spôsobenú škodu vráti spoločnosť Eruditio kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
10.9 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy odoslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti Eruditio. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Eruditio znáša kupujúci.
10.10 Spotrebiteľ – kupujúci je oprávnený vrátiť tovar za podmienok bližšie uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach aj otvorený, použitý (v prípade textilného tovaru opratý) a nemusí byť vrátený v pôvodnom obale.
10.11 Spoločnosť Eruditio je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
10.11.1 ak pri platbe na účet spoločnosti Eruditio kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky;
10.11.2 ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov na jeho strane;
10.11.3 ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Eruditio, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Eruditio schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Eruditio inak ho zaobstarať;
10.11.4 ak sa výrazným spôsobom zmenili ceny za tovary, za ktoré spoločnosť Eruditio tovar nakupuje.
10.12 Odstúpenie spoločnosti Eruditio od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už uhradenú kúpnu cenu vráti spoločnosť Eruditio kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.
10.13 Odstúpenie spoločnosti Eruditio od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Eruditio na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.
10.14 Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť Eruditio oprávnená započítať z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

11. ORGÁN DOZORU

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, www.soi.sk.

12. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

12.1 V prípade vzniku sporu vyplývajúceho z predaja môže klient, resp. ostatné dotknuté osoby riešiť spor mimosúdnou cestou na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácií v platnom znení, zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení, v zmysle zákona č.335/2014 Z.z. o rozhodcovskom spotrebiteľskom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (viď text nižšie).
12.2 Osobitné podmienky pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: V zmysle zákona č.391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy eshop@eruditio.sk.
12.3 Ak naša spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS). Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č.391/2015 Z. z., v tomto prípade združenia založené za účelom riešenia alternatívnych sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č.391/2015 Z.z.
12.4 Spotrebiteľ/kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
12.5 Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ/kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom/kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 8.11.2023
13.2 Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke eruditio.sk/.
13.3 Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
13.4 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

formulár - odstúpenie od zmuvy.pdf


Reklamačný poriadok

ERUDITIO spol. s r.o.

1.       Všeobecné ustanovenia - vymedzenie pojmov

 

1.1   Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a súvisiacich právnych predpisov vzťahujúcich sa na ochranu spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácie“).

 

1.2   Predávajúci je Eruditio spol. s r.o., so sídlom Osuského 421, Bratislava 851 03, IČO: 36356093, DIČ:2022177388, IČ DPH: SK2022177388. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 40399/B.

 

1.3   Kupujúci je:

 

a)   spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) alebo

b)  fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.


1.4   Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom. Na tieto vzťahy sa nevzťahujú právne predpisy o ochrane spotrebiteľa.

 

2.       Záručné podmienky

 

2.1   Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 

2.2   Záručná doba na kúpený tovar začína plynúť odo dňa riadneho prevzatia tovaru kupujúcim.

 

2.3   Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty (záručná doba ohraničená dátumom spotreby produktu). Ak ide o použitú vec, kupujúci a  predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24  mesiacov. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 

2.4       Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nezodpovedá predávajúci za vady tovaru spôsobené prepravcom.

 

2.5       Právo na uplatnenie záruky zaniká, ak došlo k chybe mechanickým poškodením výrobku alebo jeho skladovaním  v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 

2.6   Záručným listom je doklad (faktúra).

 

3.       Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

 

3.1       Ak ide o odstrániteľnú vadu, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 3.2       Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak  tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 3.3       Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi – kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 3.4       Ak ide o neodstrániteľnú vadu, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva má spotrebiteľ - kupujúci, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci  nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 3.5       Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka umiestnením Reklamačného poriadku na svojej internetovej stránke a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať ešte pred odoslaním objednávky.

 

4.       Postup pri reklamácii


4.1       Reklamovať je možné len tovar riadne zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Na uplatnenie reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu: reklamovaný produkt, faktúru alebo iný doklad o zaplatení spolu s riadnym popisom reklamácie.

4.2       Kupujúci je oprávnený  uplatniť reklamáciu do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov odo dňa dodania tovaru.

4.3       V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky (na telefónne číslo predávajúceho uvedené vo faktúre) alebo e-mailom na adresu: eshop@eruditio.sk oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila.

4.4           Ak kupujúci reklamuje tovar, bude kupujúci - spotrebiteľ (v zmysle ustanovení § 622, § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) predávajúcim poučený o jeho právach v súvislosti s reklamáciou. Na základe týchto práv, ktoré kupujúci uplatňuje, a informácií od kupujúceho (o chybe a spôsobe akým sa chyba tovaru prejavila), bude určený spôsob vybavenia reklamácie.

4.5           Reklamáciu predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

4.6           V prípade, ak je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku a dokumentáciu (faktúru, resp. pokladničný blok, obal). Rozhodujúci dátum na začatie plynutia lehoty reklamácie je dátum prijatia tovaru predávajúcim od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

4.7           Predávajúci zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote. O vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim (e-mailom, SMS, resp. telefonicky).

4.8           Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení reklamácie tovar prevziať.

4.9           Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začína plynúť odo dňa prevzatia tohto nového tovaru nová záručná doba. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu (faktúry) a tohto reklamačného dokladu.

4.10       Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

4.11       Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci - spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.12       Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

4.13       Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.14       Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

5.       Záverečné ustanovenia

 

5.1   Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 8.11.2023.